ηγεσια 1

Σύμφωνα με το Λεξικό Τριανταφυλλίδη, ο ηγέτης είναι «αυτός που είναι επικεφαλής, που διευθύνει, διοικεί ή πρωτοστατεί και κατευθύνει κάποια δραστηριότητα ενός συγκροτημένου συνόλου», αλλά και «ο αρχηγός που θεωρείται προικισμένος με ιδιαίτερες ικανότητες».

Το ρήμα ‘ἡγοῦμαι’ σημαίνει προπορεύομαι, προηγούμαι, είμαι αρχηγός σε κάποια κατάσταση, ενέργεια ή πράγμα, είμαι οδηγός ή πρώτος σε κάτι. Ο ‘ἡγεμών’ είναι αυτός που προπορεύεται, που δείχνει το δρόμο, ο επικεφαλής, αυτός που εποπτεύει.  Αντίστοιχες είναι και οι έννοιες που αποδίδονται στις λέξεις ηγέτης (leader) και ηγούμαι (to lead) στην αγγλική γλώσσα.

The Concise Oxford English Dictionary, ‘leader’: ‘the person who leads or commands a group, organization, or country’, ‘to lead’: to ‘cause (a person or animal) to go with one by drawing them along; show (someone) the way to a destination by preceding or accompanying them’.)

Η έννοια της ηγεσίας, λοιπόν, αναφέρεται στη σχέση ηγέτη και όσων τoν ακολουθούν, καθώς και σε έναν κοινό σκοπό τον οποίο από κοινού επιδιώκουν. Η ηγετική θέση ενός προσώπου κατοχυρώνεται και γίνεται αποδεκτή απ’ όσους τον ακολουθούν λόγω των ξεχωριστών ικανοτήτων του, αλλά και της εξουσίας που διαθέτει. Ικανότητες και εξουσία αποτελούν δύο βασικά γνωρίσματα της ηγεσίας.